23-24 Kasım 2018, İstanbul

III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi

"Ailenin Güçlendirilmesi"

Program

Modern Dünyada Aileyi Bekleyen Tehditler ve Fırsatlar

24 Kasım 2018 - Cumartesi 9.30 – 11.00 SALON A

Aile, modern toplumda çok yönlü tehditler altındadır. Kuşaklar arası iletişimin azalması, boşanmaların artması, aile içi şiddetin varlığını sürdürmesi, kentsel mekânların aile yapısı üzerinde olumsuz etkileri, ilaç, medya vb. pek çok bağımlılığının artması, yalnızlaşma gibi sorunlar aile yapısını ve birliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Öte yandan aile, bu tür olumsuzluklara rağmen bireyler, toplumsal ve siyasal yapı bakımından hayati işlevlerini sürdürmeye devam etmektedir. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi değerleri yaygınlaştırarak toplumsal yapının korunmasında ve güçlenmesinde önemli bir rol icra etmektedir. Bir taraftan ailelerin güçlendirilmesi için modern seçeneklerle farklı çözümler de üretilmektedir. Örneğin, sorun yaşayan aileler için sunulan aile terapileri ve benzeri destek mekanizmaları ile aile içinde aşılabilecek problemlerin üstesinden gelinmesine yardımcı olunmaktadır. Bu oturumda modern dünyada aileyi bekleyen tehditlerin yanı sıra ailenin devam etmekte olan işlevleri, modern dünyanın ailenin güçlendirilmesi için sunduğu imkânlar çok yönlü olarak ele alınacak; değişik ülkelerin konuyla ilgili politikaları masaya yatırılacaktır.

Moderatör
Dr. Ignacio Socias
Uluslararası İlişkiler Direktörü, International Federation for Family Development
Aile, Mekân ve Şehir Planlaması Etkileşimi
Fehmi Bilge
Mimar
Nüfus Dinamiklerinin Aile Üzerindeki Etkisi
Dr. Dimiter Philipov
Nüfusbilimci, Wittgenstein Nüfus ve Küresel Beşerî Sermaye Merkezi
Yükselen Trend Olarak Aile Danışmanlığı ve Terapisi
Prof. Dr. Kemal Sayar
Psikiyatr, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nesiller Arası Diyalog ve Değerler Aktarımı
Prof. Dr. Gunhild O. Hagestad
Profesör, Agder University College

Daha İyi Bir İş-Yaşam Dengesine Doğru

9.30 – 11.00 SALON B

Çalışan kadın, aile sorumlulukları ile mesleki yaşamdan kaynaklanan sorumluluklardan oluşan çifte role sahiptir. İki rolü birlikte yürütemeyen bazı kadınlar ya mesleklerini tercih ederek aile yaşamından ödün vermekte ya da ev kadınlığını tercih ederek iş yaşamından feragat etmek zorunda kalmaktadır. İki rolün çatışmasından dolayı üretmek, aldığı eğitimi kendisi ve ülkesi için faydaya dönüştürmek isteyen birçok kadın ailesine yeterince zaman ayıramamaktadır. Bu ikiye bölünmüşlük ve herhangi bir tarafı eksik bırakma duygusu, kadınlarda psikolojik baskı oluşturmakta ve bu denklem evlenme ve aile olmaya dair bazı çekincelerin gündeme gelmesine sebep olmaktadır. Çalışma şartlarının kadının ve pek tabii erkeğin ihtiyaçlarını ve çocuklarına ayıracakları zamanı dikkate alacak şekilde düzenlenmesi, kadınlar için kısmi çalışma şartlarının sağlanması, işletmelerde kreş ve bakım imkânlarının geliştirilmesi, eşlerin aile yükümlülüğünü paylaşması gibi politikalar bir yandan kadının çalışma yaşamında yer almasını kolaylaştırırken, bir yandan da aile bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunabilir. Bu oturumda kadının, aile bütünlüğüne zarar vermeden ve çocuğunu ihmal etmeden iş yaşamında yer almasını kolaylaştıracak, erkeğin de sürece aktif katılımının önemini vurgulayacak politikalar ve öneriler ele alınacaktır.

Moderatör
Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz
Ak Parti Milletvekili, KADEM Kurucu Başkanı
İş-Yaşam Dengesinin Sağlanmasında Sosyal Politikaların Katkısı
Ahmed Mohamed Aref
Araştırmacı, Uluslararası Doha Aile Enstitüsü, Qatar Vakfı, MISIR
Aile Dostu Çalışma Saatlerinin Sağlanması
Dr. Willem Adema
Uzman Ekonomist, OECD Sosyal Politikalar Bölümü
Çocukların Yetiştirilmesinde Babanın Rolünün Arttırılması
Dr. Fred Deven
Psikolog, Louvain Üniversitesi
Çalışma Hayatında Kariyer ve İş Yaşam Dengesi
Dr. Margarida Gonçalves Neto
Doktor, Casa de Saúde do Telhal Hastanesi

Ailenin Birleştirici Gücü Olarak Din

11.15 – 12.45 SALON A

Tüm dinler aileyi insan yaşamının temeli olarak kabul ederler. Hepsinde aile birliğinin sağlanmasına, aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine ve ailenin bir kurum olarak sürekliliğine katkı sağlayacak değerler ve normlar bulunmaktadır. Dinler, sahip oldukları değerlerin yanı sıra, mensupları arasında geliştirdikleri paylaşma, yardımlaşma, dayanışma, şefkat, merhamet, karşılıklı sevgi ve saygı gibi duygular yoluyla da aile kurumuna önemli imkânlar sunarlar. Bu oturumda başta İslâm olmak üzere farklı dinlerde aileye bakış, aileye verilen önem, çiftlerin aile içindeki rolleri, aile bireylerinin dinî hizmetlerden daha fazla oranda yararlanmasının yolları tartışılacak, bu konuyla ilgili öneriler ve politikalar ele alınacaktır.

Moderatör
Prof. Dr. Huriye Martı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Günümüz Ailesinde Dinin Rolü
Prof.Dr. Dariusz Krok
Profesör, Opole Üniversitesi
Aile İçinde Barış ve Saygı Kaynağı Olarak Din
Leasha Prime
Kadın İlişkileri Direktörü, Dar al Hijrah İslam Merkezi - Direktör, Barakah Inc. MANA
Nesiller Arası Aile Değerlerinin Korunmasında Dinin Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Şule Albayrak
Öğretim Üyesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Medyanın Aile Dinamikleri Üzerindeki Etkisi: İlişkilerin Dijitalleşmesi

11.15 – 12.45 SALON B

Medyanın aile üzerinde olumlu ve olumsuz, çok yönlü etkileri söz konusudur. Medyadaki eğitici programlar aile içi ilişkilere, ailedeki rol dağılımına, eşler arasındaki ilişkilere ve ebeveyn çocuk ilişkilerine olumlu yönde katkı sağlar. Ancak, iletişim araçlarının ve sosyal medyanın aile mahremiyetini deşifre etmesi, aileye ait zamandan çalmaya, sanal aldatmaya sebep olabilmesi, aile ve evlilik beklentisini değiştirmesi, bireyleri yalnızlaştırması, aile sadakatini bozmaya zemin hazırlaması ve değer sistemlerinde tahribat oluşturması gibi nedenlerden dolayı olumsuz etkileri de söz konusudur. Bu oturumda kitle iletişim araçlarının ve sosyal medyanın aile üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin yanı sıra medyanın olumsuz etkilerine karşı aile içi ilişkileri ve ailenin bütünlüğünü güçlendirici öneri ve politikalar tartışılacaktır. Diğer yandan, vazgeçilmez hale gelen medyanın bu haliyle aile üzerinde olumlu etkileri artıran ve yaygınlaştıran öneriler de beklenmektedir.

Moderatör
Fatma Barbarosoğlu
Gazeteci
Medyanın Aile Üzerindeki Etkisi
Dr. Sumaiyah Ahmed
Öğretim Üyesi, Jamia Hamdard İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Medyada Aile Profili
Prof. Dr. Dong Hoon Ma
Medya ve İletişim Okulu Direktörü, Kore Üniversitesi
Sosyal Medya Aile İlişkisi
Nazife Şişman
Araştırmacı Gazeteci
Geçmişten Günümüze Dizi ve Sinemada Aile İlişkileri
Birol Güven
Senarist & Yapımcı

Aile Birliğini Bozan Bir Tehdit Olarak Aile İçi Şiddet ve İstismar

14.00 – 15.30 SALON A

Şiddet, fiziksel, psikolojik ve mahrumiyet boyutu bulunan çok yönlü sosyal bir sorundur. Aile içinde kadının yanı sıra çocuklar da şiddete maruz kalabilmektedirler. Şiddetin aile üzerinde çok yönlü etkileri bulunmaktadır. Gerek Türkiye’de gerekse başka ülkelerde görülen boşanmaların, böylece ailenin parçalanmasının büyük bir kısmı şiddetten kaynaklanmaktadır. Şiddet, bununla birlikte aile bireyleri üzerinde derin psikolojik etkilere sahiptir. Türkiye son on beş yılda aile içi şiddete karşı ciddi politikalar geliştirmiş ve ilgili uluslararası sözleşmelere taraf olmuştur. Ancak buna rağmen ülkemizde şiddet konusu ne yazık ki hâlâ yaşanan bir gerçektir. Bu oturumda farklı ülke deneyimlerinden hareketle şiddetle mücadelede gerçekleştirilmiş başarılı örnekler/uygulamalar ve bu konuda geliştirilecek etkin politikalar üzerinde durulacaktır. Kadının yanı sıra çocuklara karşı işlenen şiddet ve istismar olayı da çok yönlü olarak ele alınacaktır.

Moderatör
Ms. Wafa Bani Mustapha
Ürdün Parlamento Üyesi
Aile Birliğinin Korunmasına Yönelik Devletin Şiddetle Mücadele Politikaları
Gülser Ustaoğlu
KSGM Genel Müdürü
Aile İçi Şiddetin Aileleri İşlevsiz Hale Getirmesi ve Boşanmalar
Prof. Dr. Medaim Yanık
Psikiyatr
Aile İçi Şiddeti Önlemde Bir Araç: Aile Hukuku
Prof. Dr. Zaleha Kamuruddin
Rektör, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi
Çocuklara Yönelik Aile İçi Şiddet
Prof. Dr. Paola Todini
Profesör, E-Campus Üniversitesi

Çatışmaların ve Yoksulluğun Aile Üzerindeki Etkisi

14.00 – 15.30 SALON B

Bu oturumda birbiriyle doğrudan veya dolaylı iki konu ele alınacaktır: Çatışma ve yoksulluk. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşanan savaş ve çatışmaların en fazla tahribata uğrattığı kurum ailedir. Savaş ve çatışmaların sonucunda aileler yerinden edilmekte, parçalanmakta ve yoksullaşmaktadırlar. Yerinden edilmiş aileler barınma, geçim, sağlık, sığındıkları yerlere uyum gibi temel sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Öte yandan yoksulluk, çok yönlü sosyal bir sorun olarak aileyi derinden etkilemektedir. Yoksulluğun sarmalındaki aile bireyleri, insani şartlarda barınma, beslenme, sağlık ve eğitim gibi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu oturumda; yoksulluğun, ailenin yapısı, ailenin bütünlüğü, aile bireyleri üzerindeki etkileri, aileyi yoksulluğa karşı korumaya yönelik politikalar ve önlemler ele alınacaktır. Yoksullukla mücadele hakkında kamu sektörü, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri tarafından geliştirilecek politikalar ve stratejiler üzerinde özel olarak durulacaktır.

Moderatör
Reem Abu Hassan
Eski Sosyal Kalkınma Bakanı, ÜRDÜN
Çatışma Sürecinde Aile Hayatı ve Yapısı
Sabiha Husic
Teolog& Psikoterapist, Medica Zenica
Aile Refahı ve Yoksulluk: Sürdürülebilir Aileler için Stratejiler
Dr. Deisi Kusztra Weber
Dünya Aile Organizasyonu Başkanı
Mülteci ve Yerinden Edilmiş Ailelerin Yaşam Koşulları Mülteci ve Yerinden Edilmiş Ailelerin Yaşam Koşulları
Dr. Ali Khashan
Eski Filistin Adalet Bakanı, Adalet ve İnsanlık için Filistin Küresel Merkezi Başkanı
Ekonomik Zorluklara Karşı Koruyucu Bir Faktör Olarak: Aile
Dr. Zitha Mokomane
Öğretim Üyesi, Pretoria Üniversitesi

KADEM Talks

15.45 - 16.45 SALON A


Zirve Sonuç Bildirisi

16.45 - 17.00 SALON A