Hoşgeldiniz

HOŞGELDİNİZ

Sn. Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Bakanlığımız ile Kadın ve Demokrasi Derneği işbirliğinde üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz “Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi” nin bu yılki temasını “Aile Kurumunun Güçlendirilmesi” olarak belirledik.

Geleceğin inşasında ve toplumsal kalkınmada kilit rol oynayan aile kurumu; toplumsal adalet, dayanışma, huzur ve barışın temellerinin atıldığı ana unsurdur. Tecrübe ettiğimiz üzere, dünyanın içinde bulunduğu, bireyleri ve ortak yaşamı etkileyen olumsuz gelişmeler; ailenin güçlendirilmesine yönelik politikalara hız verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ailenin karşılaştığı sorunları en aza indirerek çözmek ve bireyin haklarını göz ardı etmeden aile bütünlüğünü korumak temel hedefimizdir.

Aile; kültür ve medeniyetimizin gelecek nesillere aktarılmasında, neslin devamının sağlanmasında başat rol üstlenmiştir. Ailenin bu görevini yerine getirebilmesi kuşkusuz aile kurumunun güçlendirilmesi ve sorun çözme kapasitesinin artırılmasıyla mümkündür. Günümüzde göç, terör, savaşlar ve yoksulluk gibi sosyo-ekonomik sebepler doğrudan aile kurumunu tehdit eden küresel bir sorun haline gelmiştir. Diğer taraftan değişen toplum yapısı, kent kültürü, çalışma hayatı aile ve bireylerin yaşam biçimini etkilemekte, kadının aile içindeki rolünü daha da önemli kılmaktadır.

Aile kurumunun gelecek nesillerin yetişmesindeki rolü ve önemi yadsınamaz. Ailenin sağlıklı işlemesi, aile üyelerinin paylaştığı sorumluluk ve gösterdiği çaba ile doğrudan ilgilidir. Bu noktada kadının güçlenmesine yönelik attığımız her adım doğrudan aile kurumunun sorun çözme kapasitesini artırmakta, birey ve toplum refahını yükseltmektedir. Aile odaklı geliştirdiğimiz bu modelle kamunun sosyal hizmet ve yardım yükü de azalmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde de karşılık bulduğu üzere müreffeh Türkiye’nin inşası, yaşanılabilir bir dünyanın ihyası, her yaştan insanın refahı ve sağlıklı yaşam koşullarını temin edilmesi güçlü bir aile kurumunun varlığıyla mümkündür. Zirve vesilesiyle aile ve kadın odaklı çalışmalarıyla bu hedefin görünür ve ulaşılabilir olmasını sağlayan liderler, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla aynı platformda birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Bakanlık olarak 2023 hedeflerimiz doğrultusunda kadınların bireysel hak ve menfaatlerine erişimleri önündeki engellerin kaldırılması için çalışıyoruz. Eğitimden istihdama, ekonomiden siyasete hayatın her alanında kadınları desteklemeye devam ediyoruz.

Daha adil ve müreffeh bir dünya için kadına ve aileye ilişkin sorun ve çözüm önerilerini uluslararası boyutta ele alacak olan bu anlamlı Zirve’nin hem yerel ve hem de küresel politikalara olumlu yansımaları olacağına içten inanıyorum.

Bizlere bu platformu sağlayan KADEM başta olmak üzere, dünyanın farklı kültür ve coğrafyalarından bilgi, tecrübe ve emekleri ile katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu

KADEM Başkanı

Değerli Misafirler,

Bu yıl İstanbul’da üçüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi” ne giderek artan bir ilgi ile katılım gösteren herkesi en içten dileklerimle selamlıyorum. KADEM olarak 2013 yılından bu yana kadın ve aile konusunda milli ve manevi değerlerimizden beslenerek daha adaletli ve hakkaniyetli bir toplumsal düzen inşa etmek adına faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Her coğrafyanın kendine has toplumsal yapısını göz önüne alarak, farklı din ve kültürlere, tek tip kadın algısının dayatılamayacağı bilinci ile yola çıkan KADEM; kadının ve ailenin günümüz dünyasında karşılaştığı problemlere yönelik sosyolojik, psikolojik ve kültürel olarak çözümler aramaktadır. Bu anlamda KADEM, süregelen çalışmalarına büyük bir hassasiyet, özveri ve sorumluluk bilinci ile devam etmektedir.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında her iki yılda bir düzenlediğimiz Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinde dünya çapında devlet bakanları, alanlarında lider olmuş isimler, akademisyenler ve öğrenciler ile bir araya geliyoruz. Zirvede, kadın ve aile çerçevesinde insan haklarının iyileştirilmesi, ulusal ve uluslararası arenada konu ile alakalı şimdiye kadar üretilen politikaların analiz edilmesi,  günümüzde karşılaşılan sorunlara yönelik kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesini hedefliyoruz.

Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi bu sene 23- 24 Kasım’da;  ailenin toplumları güçlendiren ve sağlamlaştıran etkisi ile birlikte aileyi bekleyen tehditleri çok yönlü ele almak üzere “Ailenin Güçlendirilmesi” ana teması altında işlenecektir.

Zirvede temanın çok boyutlu tartışılacağı panellerin yanı sıra, değişik ülkelerden liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan “Liderlik Oturumu” na katkı ve desteklerinden dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teşekkürlerimi sunuyorum.

Siyasi, ekonomik ve sosyal atmosferlerin hızlı bir şekilde değişime uğradığı günümüz dünyasında, bireye dönük politikalarla birlikte ailenin de toplumdaki yerini ve katkılarını görünür kılmak adına bir araya geleceğimiz Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinde “Güçlü Toplum için Güçlü Aile” diyerek herkesi zirvemize davet ediyoruz.

Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin tüm dünya kadınlarının gücüne güç katacak bir zirve olmasını diliyorum.